На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС (ДВ бр. 25/ 2003 г., изм. и доп.)

„ВАН ХОЛДИНГ” ЕООД

  с ъ о б щ а в а

на всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение: „Изграждане на уличен водопровод с диаметър Ф 110 мм ПЕВП в южното платно на бул. „д-р Г. М. Димитров /О.Т.24 – О.Т.23 – О.Т.22 – О.Т.21 /“ с начало: връзка от съществуващия водопровод ф400 мм чугун, находящ се  по бул. „д-р Г. М. Димитров в близост до О.Т.24, по улица в югозападна посока до СВО за УПИ VI – 5492, 5493, 5494, 5495, 5496, 549, 5497, 5498, 1527, кв,. 43, м. „Студентски град“ по плана на гр. София“

Инвестиционното предложение представлява линеен обект с начало: връзка от съществуващ водопровод ф400 мм чугун, находящ се  по бул. „д-р Г. М. Димитров“ в близост до О.Т.24, по улица в югозападна посока до сградно водопроводно отклонение (СВО) за УПИ VI – 5492, 5493, 5494, 5495, 5496, 549, 5497, 5498, 1527, кв,. 43, м. „Студентски град“ по плана на гр. София и ще се реализира  по описаното трасе в изкоп с широчина 1,2 м и дълбочина 1,6 м. Дължината на трасето ще бъде с дължина 22 м.

Инвестиционното предложение попада на територията на Столична община, район „Студентски град“.

За контакти:

Симона Андонова

тел.: 0894 777 260

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org